Statutul Asociației Tipografilor "Transilvania"

Cuprins pagină

Art. 1 - Datele de idenificare ale asociaţilor

Asociaţia are următoarele categorii de membri:

Membri Fondatori
Alutus
Balcanic
Infopress Group
MCC Labels
NIS Electronics
Studio Impress Design
Tipografia Honterus
Membri Asociați
A&G prodexim
Agressione Group
Antel
Art Inks Impex
Art Press
C.N.I. Coresi
Carpatgraf
Cosmopolitan Art
Cromatic Tipo
Dacris Prod
Disz Tipo Group
Elco
Electronic Design and Consulting Group
Euro Graphic Design
Gigea Prod
Grafică și Tipar
Group Mușatinii
Group Tico Romania Impex
Group Transilvae
Gutenberg
Hard Metal
Hecomin Impex
Idea Design & Print
Imprimeria Arta Grafică
Korad Print
Kronstadt Papier Technik
Leipa Pack
Librăria Daniela
Madeea Hand Graf
Naroti Machinery
NX Print & Packaging
Partoș
Print Consult
Remco
Rotarexim
Sama Consul
Siko România
Sticker International Media
Sufitech
Sunchemical
TBDS Media Invest
Terra Design
Tipografia Arta
Topooffset
Transilvania Pack and Print

Art. 2 - Exprimarea voinţei de asociere şi a scopului propus

Susnumiţii asociaţi au convenit să înfiinţeze prezenta uniune patronală în baza Legii nr. 356/2001 patronatelor modificată de Legea nr.62/10 mai 2011 dialogului social şi în baza OG Nr.26/2000 şi acţionează conform legilor în vigoare.

Scopul patronatului este sprijinirea dezvoltării activităţii economice şi a investiţiilor în domeniul poligrafic, formarea profesională, perfecţionarea profesională, primirea şi oferirea de informaţii tehnice şi juridice necesare dezvoltării, consultanţă, etica profesională, arbitraj între firmele membre, editarea buletinului informativ al ATT distribuit membrilor ATT. Patronatul pune în acord şi reprezintă interesele membrilor din punct de vedere economic şi profesional. Patronatul va realiza acest scop prin dezvoltarea unui birou cu denumirea Biroul Asociaţiei Tipografilor “Transilvania“ prescurtat Biroul ATT.

În vederea realizării scopului pentru care sunt înfiinţate, patronatele reprezintă, promovează, susţin şi apără interesele economice, tehnice şi juridice ale membrilor lor; activează pentru deplina libertate de acţiune a patronilor în scopul dezvoltării şi eficientizării activităţii acestora; promovează concurenţa loială, în condiţiile legii, în scopul asigurării de şanse egale fiecăruia dintre membrii lor; sunt consultate de Guvern la iniţierea, elaborarea şi promovarea programelor de dezvoltare, restructurare, privatizare, lichidare, cooperare economică şi participă în structurile de coordonare şi gestionare a programelor cu Uniunea Europeană; desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile tripartite de conducere şi de dialog social.

Patronatele asigură pentru membrii lor informaţii, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul formării forţei de muncă. Organizaţiile patronale sunt abilitate să asigure orice alte servicii cerute de membrii lor cu respectarea legii.

Art. 3 - Explicitarea scopului şi a obiectivelor patronatului

Patronatele reprezintă, susţin şi apără interesele membrilor lor în relatiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, atât în plan naţional, cât şi internaţional, potrivit propriilor statute şi în acord cu prevederile prezentei legi.

Patronatul va îndeplinii următoarele obiective: sprijinirea membrilor în activitatea lor economică; amplificarea relaţiilor economice între membrii şi clienţi; dezvoltarea relaţiilor cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale din ţară şi străinătate; armonizarea şi promovarea intereselor societăţilor comerciale asociate.

Patronatul poate, în condiţiile legii şi ale statutului său, să acorde ajutor şi credit mutual membrilor săi; să editeze şi să tipărească publicaţii propii; să înfiinţeze şi să administreze, în interesul membrilor săi, unităti de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul activităţii patronale, unităţi economico-sociale, comerciale, precum şi banca proprie pentru operaţiuni financiare în lei şi în valută.

Art. 4 - Denumirea patronatului

Denumirea patronatului este: “Asociaţia Tipografilor ‘Transilvania’”, prescurtat ATT.

Art. 5 - Sediul patronatului

Sediul patronatului este: Cluj-Napoca, Str. Louis Pasteur nr.50, Bl. 6H, Sc. 2, Et. 1, Apt.15.

Sediul va putea fi mutat cu acordul a minim 80% din totalul membrilor ATT cu drept de vot, cu aprobarea şi modificarea statutului în Adunarea generală conform Art.13.

Patronatul va putea înfiinţa filiale în alte localităţi şi va putea desemna reprezentanţi în ţară şi străinătate.

Art. 6 - Durata patronatului

Durata patronatului este nedeterminată.

Art. 7 - Patrimoniul initial

Patrimoniul iniţial este de 3.000 lei.

Art. 8 - Organizarea asociaţiei

a).  Adunarea generală
b).  Consiliul director
c).  Comisia de cenzori

Art. 9 - Modul de dobândire şi pierdere a calităţii de asociat

1. Calitatea de asociat o are fiecare membru fondator. Calitatea de asociat o pot dobândi, după înfiinţare, şi acele persoane juridice care au sediul social în unul din urmatoarele judeţe: Alba, Arad, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Braşov, Caraş-Severin, Cluj, Covasna, Harghita, Hunedoara, Maramureş, Mureş, Satu Mare, Sălaj, Sibiu şi Timiş şi recunosc scopurile patronatului şi modul lor de punere în aplicare şi se obligă să respecte statutul şi celelalte acte interne şi îşi desfăşoara activitatea în domeniul tipografic şi domeniile conexe.

2. După infiinţarea patronatului calitatea de membru poate fi dobândită prin votul a cel puţin jumatate plus unu din membrii adunării generale. Candidatul la calitatea de membru va depune în acest sens o cerere scrisă în care explică motivele pentru care solicită să adere la patronat şi faptul că se obligă să respecte statutul şi actele interne ale acesteia. Votul fiecărui membru se poate exprima doar în adunarea generală. Membrul ATT poate fi reprezentat şi de colegi din ATT în acest caz trebuie făcută dovada reprezentării printr-o împuternicire scrisă şi semnată de conducerea firmei care nu poate participa.

3. Împotriva refuzului de acceptare în asociaţie nu există cale de atac.

4. Calitatea de membru se pierde în urmatoarele situaţii:

a).  Prin retragere exprimată printr-o cerere scrisă şi achitarea cotizaţiei la zi;
b).  Prin excludere ca urmare a încălcării statutului şi a actelor interne ale patronatului, prin votul exprimat în acest sens de jumătate plus unu din numărul membrilor.Votul fiecărui membru se poate exprima în adunarea generală conform Art. 10 pct.2.. Membrii care au fost excluşi din ATT din cauza neplăţii cotizaţiei pot să redevină membrii ATT dacă plătesc în avans cotizaţia pe 3 ani şi fac dovada plăţii în momentul depunerii cererii de adeziune.

5. Patronatul poate primi ca membrii asociaţi şi persoane juridice din afara judeţelor menţionate la punctul 1 al articolului 9, care recunosc scopurile patronatului şi modul lor de punere în aplicare şi se obligă să respecte statutul şi celelalte acte interne şi îşi desfăşoară activitatea în domeniul tipografic şi domeniile conexe.

Art. 10 - Drepturile membrilor

1. Participă la reuniunile adunării generale şi primeşte gratuit documentele de lucru ale acestora;
2. Deţine un vot în adunarea generală;
3. Să îndeplinească funcţii în cadrul conducerii, dacă este ales;
4. Să prezinte propuneri şi initiaţive pentru adunarea generală dar şi consiliului director, pentru activitatea ATT şi pentru ordinea de zi;
5. Să facă observaţii pe marginea admiterii sau excluderii unui alt membru;
6. Are dreptul să folosească pentru suma de 50 de euro anual sigla ATT în antetul firmei pe care o reprezintă, în ofertele de produse şi preţuri pe care le oferă clienţilor, în reclamele din presă, sau în reclamele din mass-media în general. Membrii fondatori au acest drept în mod gratuit;
7. Are dreptul de a fi ales şi promovat în cadrul asociaţiei;
8. Beneficiază prioritar şi permanent de informaţiile buletinului informativ al ATT;
9. Are acces la întocmirea comunicatelor de presă şi poate participa la conferinţele de presă;
10. Beneficiază de reprezentarea gratuită în ţară şi străinătate prin reţeaua de reprezentanţi ATT;
11. Beneficiază cu prioritate de serviciile acordate de ATT:

 • participarea la programele prioritare de dezvoltare a firmelor din domeniu;
 • linii de comunicaţie interne şi internaţionale ale biroului ATT: telefon, fax, telex, E-mail;
 • acces gratuit la baza de date a ATT;
 • acţiuni şi materiale de publicitate şi reclamă; pagini publicitare WEB/INTERNET;
 • servicii de birotică şi secretariat;
 • spaţii inchiriate, sau reprezentare la expoziţiile organizate de ATT;
 • acces la diverse manifestări, expozitii, prin expunerea de panouri, afişe sau mostre;
 • participarea la misiuni economice, tehnice, de specialitate, în ţară şi străinătate;
 • alte servicii, facilitate, discount-uri, oferite de ceilalţi membrii fondatori, membri, observatori sau invitaţi;

12. Primeşte doua invitaţii gratuite – în regim de VIP – la manifestările şi spectacolele organizate;
13. Participă gratuit la cocktail-ul semestrial/anual al Tipografilor ”Transilvania” – Print Club;
14. Conferirea titlului “Tipografia de Onoare” cu eşarfă şi distincţie după 4 ani de participare neîntreruptă la activităţile ATT;
15. Conferirea anuală a titlului “Membru de onoare al ATT” pentru contribuţia deosebită adusă la dezvoltarea ATT, la propunerea Consiliului Director.

Art. 11 - Obligaţiile membrilor

1. Să participe activ şi să sprijine ţelurile patronatului.
2. Să respecte statutul ATT, şi hotărârile adunării generale.
3. Să pună la dispoziţie informaţii utile membrilor ATT, atunci când acestea nu sunt secrete de afaceri sau de firmă.
4. Să respecte normele de etică, să aibă o atitudine pozitivă şi să ţină cont de interesele tuturor membrilor.
5. Să reprezinte cu respect patronatul şi pe orice membru atunci cand este delegat de consiliul director, şi de câte ori are ocazia.
6. Să ţină o legătura permanentă cu departamentele ATT pentru a prelua informaţiile de care beneficiază cu prioritate.
7. Să semnaleze la departamentele ATT acţiunile pe care doreşte să le preia sau la care doreşte să participe, iar în termen de 48 ore să-şi exprime dreptul de opţiune.
8. Să achite cotizaţia stabilită, sau să justifice biroului ATT, o eventuală întârziere a achitării ei.
9. Să încurajeze şi alte societăţi, atunci când are ocazia, să devină membre în ATT.

Art. 12 - Adunarea Generală – alcătuire şi convocare

Adunarea generală este formată din toţi membri şi se întruneşte o dată pe an. Adunarea generală este cel mai important organ al ATT.

Adunarea generală este convocată de doua ori pe an în scris de către preşedinte cu comunicarea ordinii de zi . Pentru un motiv deosebit de important consiliul director poate scurta termenul stabilit pentru întâlnire. Pentru convocarea adunării generale extraordinare este nevoie de 10% din membrii cu prezentarea ordinii de zi.

Invitaţia pentru participare la adunarea generală, va fi expediată membrilor cu cel puţin 14 zile înainte.

Art. 13 - Adunarea generală – competenţă

 • Adunarea generală este competentă pentru toate problemele care nu sunt date prin lege, statut ori dispoziţii legale imperative altor organe.
 • Adunarea generală este competentă îndeosebi pentru alegerea şi eliberarea din funcţie a consiliului director, a comisiei de cenzori şi a directorului executiv.
 • Adunarea generală alege consiliul de arbitraj, membrii de onoare.
 • Adunarea generală stabileşte cotizaţia anuală.
 • Adunarea generală aprobă şi modifică statutul ATT cu acordul scris a minim 80% din totalul membrilor ATT cu drept de vot.
 • Adunarea generală aprobă planul de activitate pe anul în curs şi următor aprobând balanţa şi bilanţul contabil.
 • Adunarea generală poate alege o comisie de cenzori dacă ATT, depăşeşte 100 de membri.
 • Adunarea generală este statutară dacă 50% din membri sunt prezenţi. Dacă nu, se face o nouă convocare, şi ea devine statutară indiferent de numărul celor prezenţi. Adunarea generală hotărăşte cu majoritate simplă. La baraj vor decide membrii fondatori.
 • Fiecare membru are dreptul la un singur vot. Prin vot va fi ales consiliul director.
 • Hotărârile adunării generale se vor semna de către membrii consiliului director al patronatului.

Art. 14 - Consiliul director

Consiliul director este organul de conducere al asociaţiei şi este ales pentru o perioadă de 2 (doi) ani prin vot secret.

Consiliul director este format din:

a) Preşedinte: David Istvan
b) Vicepreşedinte: Nistor Gaspar Gheorghe
c) Vicepreşedinte, care va avea funcţie de trezorier: Galoş Alexandru Doru

 • Fiecare dintre persoanele de mai sus este aleasă de adunarea generală prin majoritate absolută de voturi. Atunci când sunt mai mult de doi candidaţi şi nici unul nu întruneşte majoritatea absolută de voturi se organizează un al doilea tur de scrutin la care participă numai primii doi clasaţi în primul tur de scrutin.
 • Consiliul director rezolvă problemele curente ale ATT.
 • Preşedintele reprezintă asociaţia în relaţiile cu terţii.
 • Consiliul director funcţionează şi are atribuţii stabilite prin regulamentul de funcţionare adoptat de adunarea generală.
 • Consiliul director administrează şi gestionează patrimoniul ATT.
 • Consiliul director întocmeşte bugetul de venituri şi cheltuieli aprobate de adunarea generală, şi răspunde pentru acesta.
 • Raportul cenzorilor aprobat de adunarea generală va exonera de răspundere consiliul director pentru exerciţiul financiar controlat. Pentru aceasta adunarea generală va numi doi cenzori.
 • Consiliul director întocmeşte un program de activitate al ATT.

Art. 15 - Directorul executiv

Consiliul director şi preşedintele pot delega o parte din atribuţiile lor unui director executiv care poate fi o persoană încadrată cu carte de muncă sau cu contract de prestări servicii.

Art. 16 - Comisia de cenzori

 • În cazul în care se va constitui comisia de cenzori, aceasta va fi alcătuită din trei persone alese din rândul membrilor. Se recomandă ca cenzorii să aibă studii de specialitate economică şi/sau juridică. Cenzorul este: Kupa Andrei.
 • Cenzorii pot fi recrutaţi şi dintre persoanele din afara asociaţiei fiind retribuiţi pe baza de contract de muncă sau pe bază de contract de prestări servicii.
 • Comisia de cenzori exercită controlul asupra activităţii întregii asociaţii.
 • Comisia de cenzori prezintă anual adunării generale o dare de seamă cu privire la activitatea asociaţiei.
 • Comisia de cenzori poate convoca adunarea generală extraordinară ori de câte ori constată existenţa unor probleme grave în activitatea asociaţiei.

Art. 17 - Categoriile de resurse patrioniale ale asociaţiei

Activitatea economico-financiară a patronatelor se desfăşoară potrivit bugetului propriu de venituri şi cheltuieli.

Categoriile de resurse patrimoniale ale patronatului sunt:

a).  Patrimoniul iniţial
b).  Cotizaţiile membrilor
c).  Donaţii şi sponsorizări
d).  Venituri din prestări servicii şi activităţi economice
e).  Taxa de înscriere
f).  Contribuţii pentru fondul destinat negocierii contractelor colective de muncă şi activităţi specifice
g).  alte venituri, potrivit statutelor şi legilor în vigoare

Taxa de înscriere, cotizaţiile şi contribuţiile pentru fondul destinat negocierii contractului colectiv de muncă se înregistrează în contabilitate la capitolul cheltuieli deductibile din punct de vedere fiscal pentru cel care le efectuează.

Veniturile patronatelor sunt destinate realizării scopurilor pentru care au fost înfiinţate şi nu pot fi repartizate membrilor acestora

Cotizaţia anuală valabilă pentru fiecare membru este de 300 – 1000 EUR, intr-o grila cu 9 trepte in functie de Cifra de Afaceri publicata pe site-ul Ministerului de Finante, plătibilă în două rate, în lei la cursul BNR de la data plăţii.

Grila este:

< 1.000.000 ron……………………….330 euro

1.000.001-2.500.000 ron…………..385 euro

2.500.001- 5.000.000 ron…………440 euro

5.000.001-7.500.000 ron…………..550 euro

7.500.001-10.000.000 ron…….……660 euro

10.000.001-25.000.001 ron………..770 euro

25.000.001-50.000.000 ron……….880 euro

50.000.001-100.000.000 ron.…….990 euro

> 100.000.000 ron……………………1.100 euro

Plata cotizaţiei se va face astfel:

a). se emite factura proforma pentru toată suma de 300 – 1.000 Euro/an în noiembrie a fiecărui an pentru anul următor, cu termen de plată de 60 de zile.

b). în cazul în care plata a cel putin ½ din factura de cotizaţie se face până la data de 31 ianuarie a fiecărui an , membrul asocieţiei are drept de vot pentru prima adunare generală din an (mai). Dacă plata nu este facută la prima adunare generală din an (din mai), membrul respectiv este suspendat.

c). plata pentru a doua jumătate din factura de cotizaţie ( sau integral dacă prima ½ nu a fost achitată) până la data de 1 august a fiecărui an (cu anunţarea prin SMS din partea directorului executiv  la data de 15 iulie), dă dreptul de vot pentru  a doua adunare generală din an (noiembrie). Dacă plata  nu este facută până la a doua adunare generală din an (noiembrie), membrul respectiv va fi exclus.

Art. 18 - Dizolvarea patronatului

 • Patronatul se dizolvă prin votul a cel putin ¾ din membrii fondatori.
 • În caz de dizolvare bunurile revin membrilor proporţional cu cotizaţia plătită.
 • În termen de 15 zile de la dizolvare conducătorul patronatului sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să solicite instanţei judecătoreşti competenţe să facă menţiunea dizolvării.
 • După expirarea termenului de 15 zile orice persoană interesată poate solicita instanţei judecătoreşti competente operarea menţiunii prevăzute la alin.precedent.
 • În cazul reorganizării unui patronat situaţia patrimoniului va fi soluţionată de organele de conducere ale acestuia ori, în caz de divergenţă, de către instanţa de judecată competentă, potrivit legii.

Prezentul statut a fost redactat de avocat Jucan Tudor Horea, şi semnat de către asociaţi prin reprezentant la Cluj-Napoca, pe 04.11.2017, în 9 exemplare originale.

Utilizăm cookie-uri pentru a asigura cea mai bună funcționalitate a site-ului nostru.